Monton heeft een vacature lid Raad van Toezicht

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Monton

Stichting Monton versterkt het bestaansrecht van de aan de Stichting verbonden montessorischolen.
De Stichting creëert waarde door in te zetten op kwalitatief montessorionderwijs en een integraal
beleid op de pijlers onderwijsmissie en -kwaliteit, personeel, huisvesting, financiën en profilering.
Stichting Monton werkt vanuit de uitgangspunten van algemeen bijzonder onderwijs en streeft naar
gelijke kansen voor alle kinderen en medewerkers ongeacht afkomst of achtergrond. Om te voldoen
aan de kaders van de Wet: ‘goed onderwijs, goed bestuur’, heeft de Stichting sinds 2015 gekozen
voor een besturingsmodel met een College van Bestuur (CvB) en Raad van Toezicht (RvT).

Ter versterking van de raad zoeken we een lid voor onze Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de
organisatie en het College van Bestuur. Het toezicht is onafhankelijk van specifieke belangen in of
buiten de organisatie en toekomstgericht. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de
feitelijke gang van zaken, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. De Raad van
Toezicht heeft in dit verband ook een klankbordfunctie. Zij reflecteert op de keuzevraagstukken
waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd en geeft daarover gevraagd of ongevraagd
advies. De focus van de Raad van Toezicht ligt op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie
van de organisatie. Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat haar handelen toegevoegde
waarde heeft voor de Stichting Monton. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de
Raad van Toezicht op het gebied van gender, leeftijd, herkomst en specifieke expertise.

Profiel
• Academisch denk- en werkniveau.
• Ervaring binnen een Raad van Toezicht.
• Inzicht in en ervaring met de verdeling van taken en rollen tussen RvT en CvB.
• Het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en het hanteren van bestuurlijke afstand.
• Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband te kunnen uitoefenen.
• Vermogen en de attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het College
van Bestuur.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de
functie.
• Analytisch denken.
• Ervaring op juridisch gebied is een pré.
• Kennis en ervaring met onderwijs en affiniteit met montessori onderwijs strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden/honorering
De functie wordt bezoldigd op basis van de adviesregeling van de Vereniging van Toezichthouders in
het Onderwijs (VTOI).

Solliciteren
Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en curriculum vitae, ontvangen wij graag uiterlijk 1 oktober
2017 op info@monton.nl. U kunt uw sollicitatie richten aan: Dhr. F. Kevenaar, voorzitter RvT. Voor
vragen kunt u contact met hem opnemen op telefoonnummer 06 2224 0069.

Procedure
Potentieel geschikte kandidaten worden op 18 oktober uitgenodigd voor een gesprek met de
benoemingsadviescommissie waarin leden van de Raad van Toezicht, de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en College van Bestuur, zitting hebben. De voorkeurskandidaat wordt door
de selectiecommissie voorgedragen aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent.