De oudervereniging (vom)

Website VOM

De oudervereniging (VOM)

Wat is de oudervereniging en wie zijn wij?
Wij zijn een vereniging van de ouders van kinderen op Montessorischool De Wildzang, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wij zorgen ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage op zorgvuldige wijze wordt ingezet voor en ten goede komt aan alle kinderen. dragen zorg dat de contributie goed wordt ingezet om de schooltijd tot een zo aangename periode te laten zijn. In de vereniging zitten leden met een taakverdeling, er is een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en eventueel bestuursleden.

In de oudervereniging zijn de volgende ouders actief:
Voorzitter : Marcel Buringa (vom@montwildzang.nl)
Penningmeester: Wesley Lubbe (penningmeester@montwildzang.nl)
Algemeen Lid : Emmy de Vries
Lid en voorzitter Ouder Ondersteuning Groep (OOG): Desiree Kornelis.
Algemeen Lid : Vacature
Contactpersoon school: Carla Rademaker

Wij zijn allen aanspreekpunt voor iedere ouder. Onze oudervereniging, ook wel VOM (Vereniging Ouderraad Montessorischool) genoemd, heeft contact met de directie, leerkrachten en ouders en wil een zo optimaal mogelijke communicatie tussen alle betrokkenen bewerkstelligen.
Onze belangrijkste taken zijn:
Zorg en verantwoording dragen voor het beheer en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage.
Contact onderhouden met de klassenouders (via de Ouder OndersteuningsGroep)
Signalen van ouders en klassenouders bespreken met de schoolleiding en de verschillende commissies.
Terugrapportage naar de klassenouders via e-mail en nieuwsbrief publicatie op ouderraad webpagina.???????
Gevraagd en ongevraagd advies geven aan directie en andere geledingen binnen de school.

De ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2016-2017 is vastgesteld op € 60,—.
Hoewel een eenmalige betaling aan het begin van het schooljaar onze voorkeur heeft, is betaling in twee termijnen ook mogelijk. U ontvangt hiervoor een factuur. De mogelijkheid tot automatische incasso is wellicht een optie voor de toekomst.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u als ouder(s) en/of verzorger(s) een brief met uitleg waar de vrijwillige ouderbijdrage voor bedoeld is en wat de uiterste betaaldata zijn. De ouderbijdrage a € 60,- kan worden voldaan op het rekeningnummer van de VOM: NL91 INGB 0006 7291 15 t.n.v. de Vereniging Ouderraad Montessorischool “De Wildzang” onder vermelding van de naam en klas van uw kind(eren).

Op het moment dat het schoolreisje of het schoolkamp aanstaande is, ontvangt u hiervoor een aparte factuur. Er wordt voor het schoolreisje met een bedrag van ongeveer €30 rekening gehouden. Wanneer uw kind op kamp gaat is dit bedrag hoger.