Doelen

Help mij het zelf te doen.
De leerkracht begeleidt en stimuleert het kind bij zijn ontwikkeling. De rol van de materialen en van de moderne methodes komt hier sterk naar voren. De school biedt een duidelijke en doorgaande structuur in het onderwijs vanaf groep 1 t/m 8. Op die manier ontwikkelen de kinderen zich in een doorgaande lijn. Het onderwijs sluit in alle groepen goed op elkaar aan. Deze continuïteit vinden we belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Discipline en vrijheid.
We gaan op school uit van de discipline om vervolgens op een verantwoorde wijze vrijheid te kunnen bieden aan de kinderen. Vrijheid in gebondenheid betekent ook dat we kinderen leren om rekening te houden met de vrijheid van een ander.

Heterogene groepen.
Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling zijn heterogene groepen – kinderen die niet alleen dezelfde leeftijd hebben – heel belangrijk. Kinderen leren op die manier veel van elkaar. De kinderen leren elkaar te helpen en ook om geholpen te worden. De kinderen zijn in elke groep eerst de jongsten en worden via de middelste uiteindelijk de oudsten van de groep. De oudere kinderen uit de groep helpen de jongeren als vanzelfsprekend.

Voorbereide omgeving.
De omgeving, waarin de kinderen verblijven is voorbereid op hun ontwikkeling. Een belangrijke plaats daarin hebben de Montessori-materialen, die speciaal voor onze vorm van onderwijs ontwikkeld zijn. Op school scheppen we een omgeving waarin de kinderen materialen vinden, die passen bij hun ontwikkelingsfase en belangstelling.

De kinderen leren van elkaar in een open omgeving, waarin verschillen geaccepteerd worden en die uitnodigt om elkaar te helpen. We werken vooral in de onder- en middenbouw met Montessori-materialen. In de hogere groepen werken we gerichter met moderne methodes. Dit is een landelijke tendens binnen het moderne Montessori onderwijs.

Zorg voor de omgeving.
We leren de kinderen om zorg te dragen voor hun omgeving en alles wat daarin systematisch ondergebracht is. De kinderen hebben een actieve rol in het op orde houden van hun voorbereide omgeving.

De rol van de leerkracht.
De leerkracht begeleidt het kind bij zijn ontwikkeling. De leerkracht stimuleert de kinderen om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Door een nauwgezette registratie van de voortgang, met zowel het Digitale Montessori Kindvolg Systeem als de genormeerde toetssystemen, volgen de leerkrachten de vorderingen van het kind en sluiten daar vervolgens op aan met het onderwijs.

Het pedagogische klimaat.
Wij vinden een prettig leefklimaat op school, waarbinnen ieder kind zich veilig en zeker voelt, van het grootste belang. In een veilige omgeving kan een kind zich optimaal ontplooien. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en zich op die manier goed ontwikkelen.