Intern begeleider

De school heeft in Elvira Grotenhuis een gecertificeerd intern begeleider aangesteld. Er is regelmatig collegiale consultatie over de vorderingen van de kinderen en de ib`er houdt regelmatig groepsbesprekingen met de leerkrachten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de observaties van het kind door de leerkrachten evenals de resultaten van het genormeerde kindvolgsysteem.

Ook de registratie van de sociaal-emotionele ontwikkeling is een belangrijke indicator voor leerkracht en intern begeleidster. We vinden het belangrijk om problemen al op jonge leeftijd te herkennen.

Tot de taken van de interne begeleidster behoren het begeleiden van kinderen met specifieke handelingsplannen.

De handelingsplannen worden regelmatig geèˆvalueerd met de leerkracht en op basis van de resultaten aangepast. Ook worden ze met de ouders besproken. Gelukkig komt een kind met een handelingsplan in onze vorm van onderwijs niet in een uitzonderingspositie terecht. Onze kinderen zijn gewend om allemaal aan andere werkjes te werken in hun eigen tempo en hebben daarmee ook geleerd om te gaan met onderlinge verschillen.

Hoe eerder bepaalde problemen gesignaleerd worden, hoe effectiever de aanpak ervan kan verlopen.

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor contact met de intern begeleider.