De ouderbijdrage

De oudervereniging heeft met ingang van het schooljaar 2013-2014 een systeem ontworpen voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Één van de voordelen van dit systeem is dat de bijdrage in clusters is opgedeeld waardoor u zelf kunt kiezen welke clusters u wilt betalen.

De enige uitzondering hierop is cluster A. Zodra u kiest voor één van de clusters, dan wordt cluster A hier automatisch aan toegevoegd als zijnde een ‘verplicht’ cluster. Als u onverhoopt voor geen van de clusters wilt betalen, dan is cluster A ook niet verplicht.

Gespreid betalen is net als de voorgaande jaren nog steeds mogelijk, al heeft een éénmalige betaling in verband met de evenementen aan het begin van het schooljaar wel onze voorkeur. Desondanks beseffen wij ons dat het niet iedereen lukt om in één keer de ouderbijdrage over te maken. De mogelijkheid tot automatische incasso is, in verband met de relatief hoge kosten, wel komen te vervallen.

De clusters zijn als volgt verdeeld:
Cluster A – € 33,- : Overblijfkosten.
Cluster B – € 30,- : Schoolreis.
Cluster C – € 12,-/17,-* : Klassengeld (door de leerkrachten te bepalen evenementen)
Cluster D – € 8,-/3,-* : Kerst– en sinterklaasviering.
Cluster E – € 7,- : School (kinderboekenweek, kinderjury, lidmaatschap, etc)

(*) Aangezien het Sinterklaasfeest niet door de bovenbouw wordt gevierd, zijn deze kosten voor de bovenbouw verschoven van cluster D naar cluster C.

Wanneer u ervoor kiest een cluster niet te betalen, dan kunnen de activiteiten vallend onder dat cluster niet door uw kind(eren) worden afgenomen. Zij worden dan uitgesloten van deelname. Bijvoorbeeld: U kiest ervoor om cluster B niet te betalen maar wel A, C, D en E. Dan wordt er door uw kind(eren) niet deelgenomen aan het schoolreisje.

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u als ouder(s) en/of verzorger(s) een toezeggingsformulier. Op dat formulier kunt u aangeven wat u wilt betalen en in welke periode(s) u gaat betalen. Zo kan het handig zijn om even de uitbetaling van de kinderbijslag aan te houden. De ouderbijdrage a € 90,- kan worden voldaan op rekeningnummer Het rekeningnummer van de VOM is: NL91 INGB 0006 7291 15.
van de Vereniging Ouderraad Montessorischool “De Wildzang” onder vermelding van de naam van uw kind.

Indien uw inkomen niet toereikend is om de ouderbijdrage te kunnen voldoen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.leergeld.nl

Bij vragen en/of opmerkingen over betalingen en/of betalingstermijnen kunt u direct contact opnemen met Suzanne Luitwieler, de penningmeester van de ouderraad, door het invullen van het onderstaande formulier.