Cito Volgsysteem

Hoe volgen we de ontwikkeling van de kinderen in de school?

De groepsleerkracht registreert en beoordeelt het werk van de kinderen. Daarvoor wordt het digitale school systeem van het Montessori Kind Volg Systeem ingezet.

Door het aanbieden van de leerstof in individuele lesjes en de observatie van het werkende kind, heeft de leerkracht een goed zicht op de kwaliteit van de verwerking door het kind.

Naast de beoordeling door de leerkracht hanteren we het genormeerde Cito leerlingvolgsysteem dat de volgende zaken registreert:
- De ontwikkeling van het kind in relatie tot de andere kinderen.
- De persoonlijke ontwikkeling van het kind van groep 2 t/m groep 8.

U krijgt bij het schriftelijke verslag van het kind de uitdraai van het Cito kindvolgsysteem. Op die manier bent u precies op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind(eren).

We toetsen de kinderen 2 keer per jaar op het gebied van:
- Rekenen en Wiskunde.
- Technisch lezen.
- Begrijpend lezen.
- Spelling.

Onze school is vooral geïnteresseerd in de individuele ontwikkeling van het kind door de leerjaren heen.

Vanaf groep 1 volgen we ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen. Deze bevindingen worden dan ook systematisch geregistreerd naar aanleiding van genormeerde vragenlijsten en relevante aandachtspunten.

In groep 7 maken de kinderen de Cito entreetoets. Deze toets heeft een voorspellende waarde naar de eindtoets in groep 8 toe. De entreetoets is daarmee een voorloper van de Cito eindtoets.

In groep 8 tenslotte maken de kinderen de bekende Cito eindtoets.